Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Niniejszy dokument zawiera informację odnośnie polityki ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Migotek Arleta Owczarska, ul Górna 40C m.11, 09-402 Płock, NIP: 7743201082, , e-mail: arleta.owczarska@migotek.pl, tel.: 500 515 159 dalej „administrator”.

 1. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym umowy sprzedaży produktów, a także w przypadkach, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych administratora oraz jego partnerów drogą elektroniczną i telefoniczną.

 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym, wybranym przez siebie momencie.

 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 4. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

 6. Administrator nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

 7. Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Administrator przechowuje dane przez okres konieczny do realizacji umowy oraz przez czas ustalony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 9. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

 11. Osobie, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

 12. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia.

 13. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 14. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 15. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u administratora należy kontaktować się z administratorem.

 16. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego.

 17. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.

 18. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną.

 19. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług administratora. 

Dokument powstał w dn. 22/10/2019 r.